Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
LUẬT DOANH NGHIỆP
 Đặc điểm, hình thức của từng loại cổ phần của một công ty cổ phần?
Tin đưa ngày: 15/09/2008

Đối với hình thức công ty cổ phần thì có những loại cổ phần nào, đặc điểm của từng loại?

Trả lời:

Ngoài cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có, công ty cổ phần còn có thể có các loại cổ phần ưu đãi sau:

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

- Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

- Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

- Một số loại cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Cổ đông phổ thông có các quyền cơ bản sau: tham dự, phát biểu và biểu quyết trong Đại hội cổ đông (mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết); được nhận cổ tức và ưu tiên mua cổ phần mới chào bán; được tự do chuyển nhượng; xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cổ đông có quyền biểu quyết, Điều lệ công ty, sổ biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; được nhận số tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vào công ty khi công ty bị giải thể, phá sản.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyềt của cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền nhận cổ tức ưu đãi (cao hơn mức cổ tức của cổ phần phổ thông) với mức cổ tức cụ thể thường được ghi tại cổ phiếu. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được nhận phần tài sở còn lại sau khi đã thanh toán các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại tưng ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại được hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu và không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, cổ đông sở hữu các cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại có các quyền khác của cổ đông phổ thông.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Thẩm quyền của Ban quản lý KCN, Ban quản lý KKT - (28/08/2008)
 • Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ - (26/08/2008)
 • Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với KCN, KKT - (26/08/2008)
 • Nhận chuyển nhượng 1 phần DA có được cấp GCN đầu tư? - (22/08/2008)
 • Công ty TNHH muốn mua công ty cổ phần - (22/08/2008)
 • Một số quy định về KCX và doanh nghiệp chế xuất trong Nghị định mới về KCN, KCX và KKT - (19/08/2008)
 • Thành lập doanh nghiệp và thành lập chi nhánh - (19/08/2008)
 • Các mức xử phạt vi phạm quy định về cam kết bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường - (19/08/2008)
 • Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp (áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy Phép đầu tư). - (08/08/2008)
 • Thay đổi tên và địa điểm Công ty TNHH 1 thành viên - (21/07/2008)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org