Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
Các trường hợp điển hình  |  Nghiên cứu  |  Quan điểm  |  Liên kết TNXH
CÁC TỔ CHỨC CỘNG TÁC
Vietnam Charmber Of Commerce and Industry
Vietnam Leather and Footwear Association Vietnam Textile Trading Online
International Labour Organization UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
GTZ ORGANIZATION Vietnam Cleaner Production Center
November 19 & 20, 2009 - Crowne Plaza Hotel - Manila, Philippines
Business Social Compliance Initiative
QUAN ĐIỂM
 Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh
Tin đưa ngày: 19/01/2009

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một chủ trương lớn của Đảng nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động mạnh đến giai cấp công nhân, làm thay đổi cơ cấu giai cấp công nhân, tạo điều kiện cho đội ngũ công nhân rèn luyện tay nghề, kỹ năng làm việc, nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật và xây dựng tác phong công nghiệp. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi cao về kỹ thuật và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, làm cho năng suất lao động xã hội cao, sản phẩm chất lượng cao hơn, thu nhập và đời sống của công nhân, lao động tăng lên, tạo điều kiện để công nhân cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, nhưng vấn đề không thể xem nhẹ đó là việc tăng cường bồi dưỡng lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân, tạo ra sự thống nhất và bền vững trong mối liên hệ chiến lược giữa giai cấp công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới là rất quan trọng.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi công nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tác phong công nghiệp, tích cực học tập nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến. Đó là thách thức rất lớn đối với công nhân Việt Nam vốn sinh trưởng ở nước nông nghiệp và phần lớn công nhân xuất thân từ nông dân. Việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới cũng như thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước phát triển kinh tế tri thức đặt ra nhiệm vụ rất lớn cho giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, đòi hỏi giai cấp công nhân phải trở thành lực lượng đi đầu trong quá trình này.

Để thực hiện đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Công đoàn cần tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động, giúp cho công nhân, lao động nhận thức đầy đủ về tình hiình và nhiệm vụ cũng như mối quan hệ lợi ích. Muốn có lợi ích, công nhân phải thực hiện tốt nghĩa vụ, làm tròn trách nhiệm, nâng cao kỷ luật lao động, tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng nắm bắt được những thành tựu mới nhất của khoa học- công nghệ, vận dụng vào sản xuất; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ lý luận, giác ngộ giai cấp cho công nhân, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho công nhân. Công đoàn vận động công nhân không ngừng nâng cao cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng không lành mạnh, những âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân; giáo dục công nhân ý thức pháp luật, giáo dục truyền thống, đạo đức nhằm làm cho mỗi người công nhân sống tốt hơn, vững vàng hơn trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường.

Hai là, tích cực tham gia với Nhà nước, với chính quyền địa phương và chủ doanh nghiệp giải quyết việc làm, bảo đảm an toàn lao động: phát huy dân chủ của công nhân, lao động, đồng thời chống tệ quan liêu, tham nhũng... góp phần tăng cường uy tín của Đảng, tổ chức cho công nhân tham gia xây dựng Đảng, qua đó nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp cho công nhân, nâng cao chất lượng giai cấp công nhân; phát huy tiềm năng, tinh thần lao động năng động, sáng tạo để xây dựng đất nước của giai cấp công nhân, rèn luyện công nhân trở thành những người lao động giỏi, có tác phong công nghiệp, có đạo đức tốt, làm cho giai cấp công nhân đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, làm tròn nhiệm vụ đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ba là, tập hợp đông đảo công nhân, lao động vào Công đoàn, trong tất cả các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Mặt khác, cần đổi mới mạnh mẽ các nội dung hoạt động nhằm thực hiện tốt các chức năng Công đoàn; chú trọng các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận công nhân lao động, vận động công nhân, lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho bản thân và góp phần tích cực phát triển kinh tế đất nước.

Bốn là, Công đoàn tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân. Trong nền kinh tế thị trường, Công đoàn tham gia xây dựng các văn bản, pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công nhân, chủ động đề xuất những kiến nghị, xây dựng các dự án luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Công đoàn chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, về thi hành chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật .

Năm là, xây dựng hệ thống tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn, xác định và xây dựng mối quan hệ với Nhà nước và các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, nhằm tổ chức cho công nhân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nắm bắt và phản ánh nguyện vọng của công nhân với Đảng, Nhà nước để hoạch định các chính sách đúng đắn. Đẩy mạnh xây dựng công đoàn cơ sở, có hình thức hoạt động phù hợp với từng thành phần kinh tế, thực hiện đúng các chức năng công đoàn tại cơ sở, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của công nhân, động viên công nhân thi đua lao động sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có phẩm chất, năng lực, có uy tín trong công nhân. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cán bộ Công đoàn cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác Công đoàn, có kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, luật pháp, hiểu biết về chuyên môn ngành nghề, nắm vững lý luận và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn, có năng lực hoạt động thực tiễn, trung thực, được quần chúng tín nhiệm. Việc lựa chọn cán bộ Công đoàn cần chú ý những cán bộ đã kinh qua công tác, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, có năng lực quản lý chỉ đạo, có khả năng qui tụ, đoàn kết công nhân, viên chức, lao động, có đạo đức, lối sống trong sáng, không cơ hội, tham nhũng, cục bộ bản vị, có sức khỏe và độ tuổi đảm đương nhiệm vụ. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ công nhân Việt Nam đang từng bước được nâng cao trình độ các mặt, cho nên cán bộ Công đoàn cần được bồi dưỡng nâng cao về học vấn, trình độ chuyên môn, kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, biết tổ chức phong trào thi đua trong đơn vị, có đủ năng lực đối thoại với giám đốc, chủ doanh nghiệp, dám bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Bảy là, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn. Phương pháp hoạt động Công đoàn thể hiện ở cách thức làm việc của cán bộ và đoàn viên Công đoàn nhằm phát triển tổ chức Công đoàn và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn. Trong điều kiện kinh tế thị trường, phương pháp hoạt động Công đoàn không thể áp dụng cứng nhắc, giáo điều mà luôn sáng tạo, đổi mới trong từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, cần sử dụng tổng thể các phương pháp: thuyết phục, đề xuất ý kiến, đối thoại, kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng mối quan hệ ba bên trong kinh tế thị trường: Công đoàn - Nhà nước - Giới chủ; Khắc phục bệnh quan liêu, hành chính, kinh nghiệm chủ nghĩa trong hoạt động Công đoàn. Thực hiện dân chủ hóa trong hoạt động Công đoàn.

Tám là: đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trước hết là sự vận dụng sáng tạo những quan điểm, đường lối của Đảng vào việc xây dựng nghị quyết, hoạch định chương trình hành động của tổ chức Công đoàn nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, lao động trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường. Nghị quyết, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn cần được kịp thời triển khai trong toàn bộ hệ thống, chỉ ra cho công đoàn các cấp, các ngành những hình thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi công nhân ở các địa phương, ngành nghề, các thành phần kinh tế, phát huy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo congdoanvn.org
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Tăng cường Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình hiện nay - (19/01/2009)
 • Doanh nghiệp cần nhận biết và lưu ý khi thực hiện trách nhiệm xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay - (19/01/2009)
 • Kêu gọi thế giới đối phó khủng hoảng kép - (15/01/2009)
 • Chính sách khí hậu và môi trường – một nhiệm vụ toàn cầu và quốc gia - (08/01/2009)
 • Tầm quan trọng sống còn của Khí hậu-Năng lượng-Môi trường - (08/01/2009)
 • Từ những “sự cố” môi trường năm 2008: Bài học “xương máu” sau phát triển! - (08/01/2009)
 • Năm 2009, công bố sản phẩm vi phạm môi trường - (07/01/2009)
 • Số người nghèo của Việt Nam có thể tăng - (07/01/2009)
 • Quản lý tài nguyên môi trường và trách nhiệm địa phương - (05/01/2009)
 • Cần có chuyển biến nhận thức về sản xuất sạch hơn - (05/01/2009)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org