Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Nghị định số 35/2005/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Tin đưa ngày: 27/11/2007
Sau đây là toàn văn Nghị định số 35/2005/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức:


chÝnh phñ

---------

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

Sè : 35/2005/N§-CP

 

--------------------------------------------------------------

TH315b

 

 

Hµ Néi, ngµy 17  th¸ng 3 n¨m 2005

 

 

 

        NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ

VÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc

__________

 

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Néi vô,

 

NghÞ ®Þnh:

 

Ch­¬ng I

nh÷ng quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh            

 

1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

2. §èi t­îng ®iÒu chØnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, c, d, ® vµ e kho¶n 1 §iÒu 1 cña Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 (d­íi ®©y gäi chung lµ Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc n¨m 2003).

 

3. C¸c tr­êng hîp sau ®©y nÕu vi ph¹m ph¸p luËt còng xö lý kû luËt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, bao gåm : c¸n bé, c«ng chøc ®­îc ®iÒu ®éng sang lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp; c¸n bé, c«ng chøc ®ang nghØ chÕ ®é chê lµm thñ tôc h­u trÝ; c¸n bé, c«ng chøc sau khi ®iÒu ®éng c«ng t¸c vÒ c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c míi ph¸t hiÖn vi ph¹m kû luËt.

 

§iÒu 2. C¸c tr­êng hîp bÞ xö lý kû luËt

 

1. Vi ph¹m viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, 7 vµ §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc n¨m 2003 trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô.

 

2. Vi ph¹m nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®­îc lµm quy ®Þnh t¹i §iÒu 15, 16, 17, 19 vµ §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc n¨m 2003.

 

3. Vi ph¹m ph¸p luËt bÞ Tßa ¸n tuyªn lµ cã téi hoÆc bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn b»ng v¨n b¶n vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.

 

§iÒu 3. Nh÷ng tr­êng hîp ch­a xem xÐt kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc

 

1. §ang trong thêi gian nghØ phÐp, nghØ theo chÕ ®é, nghØ viÖc riªng ®­îc ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cho phÐp.

 

2. §ang ®iÒu trÞ t¹i c¸c bÖnh viÖn.

 

3. §ang bÞ t¹m giam, t¹m gi÷ chê kÕt luËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®iÒu tra, x¸c minh vµ kÕt luËn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.

 

4. C¸n bé, c«ng chøc n÷ nghØ thai s¶n.

 

§iÒu 4. Nh÷ng tr­êng hîp kh«ng ¸p dông c¸c h×nh thøc kû luËt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy  

 

1. Vi ph¹m ph¸p luËt trong tr­êng hîp mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo kÕt luËn cña c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn.

 

2. Ph¶i thi hµnh quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.

 

3. Vi ph¹m kû luËt trong t×nh thÕ bÊt kh¶ kh¸ng trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô vµ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn x¸c nhËn.

 

§iÒu 5. C¸c nguyªn t¾c xem xÐt xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc

 

1. Kh¸ch quan, c«ng b»ng, nghiªm minh, ®óng thêi hiÖu quy ®Þnh.

 

2. Khi xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc ph¶i thµnh lËp Héi ®ång kû luËt, trõ tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc ph¹m téi bÞ Tßa ¸n ph¹t tï mµ kh«ng ®­îc h­ëng ¸n treo.

 

3. QuyÕt ®Þnh xö lý kû luËt ph¶i do ng­êi cã thÈm quyÒn ký theo ®óng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy.

 

4. Mçi hµnh vi vi ph¹m chØ bÞ xö lý mét h×nh thøc kû luËt. NÕu c¸n bé, c«ng chøc cã nhiÒu hµnh vi vi ph¹m th× bÞ xö lý kû luËt vÒ tõng hµnh vi vµ chÞu h×nh thøc kû luËt cao h¬n mét møc.

5. CÊm mäi hµnh vi x©m ph¹m th©n thÓ, danh dù, nh©n phÈm cña c¸n bé, c«ng chøc trong qu¸ tr×nh xem xÐt xö lý kû luËt; cÊm ¸p dông biÖn ph¸p ph¹t tiÒn thay cho h×nh thøc kû luËt.

6. Kh«ng ¸p dông h×nh thøc kû luËt buéc th«i viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc n÷ khi ®ang cã thai vµ c¸n bé, c«ng chøc ®ang nu«i con d­íi 12 th¸ng tuæi.

 

§iÒu 6. KhiÕu n¹i, khëi kiÖn

1. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh xö lý kû luËt th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

2. C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô tõ Vô tr­ëng vµ t­¬ng ®­¬ng trë xuèng bÞ buéc th«i viÖc, sau khi khiÕu n¹i mµ vÉn bÞ buéc th«i viÖc th× cã quyÒn khëi kiÖn vô ¸n hµnh chÝnh t¹i Tßa ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

3. C¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ khi nhËn ®­îc khiÕu n¹i cña c¸n bé, c«ng chøc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt tr¶ lêi ®­¬ng sù theo ®óng thÈm quyÒn vµ ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 7. Gi¶i quyÕt c¸c kÕt luËn khiÕu n¹i

 

1. QuyÕt ®Þnh xö lý kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®· ®­îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn kÕt luËn hoÆc Tßa ¸n ph¸n quyÕt lµ bÞ oan th× chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt luËn hoÆc tõ ngµy quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã hiÖu lùc, ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ n¬i c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè c«ng khai kÕt luËn hoÆc ph¸n quyÕt trªn ®Õn toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc ®ång thêi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi hoµn nh÷ng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

2. Tr­êng hîp c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o kÕt luËn viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc tiÕn hµnh kh«ng ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung, h×nh thøc, quy tr×nh xö lý th× ng­êi cã thÈm quyÒn ký quyÕt ®Þnh kû luËt ph¶i ra quyÕt ®Þnh hñy bá quyÕt ®Þnh xö lý kû luËt ®ång thêi chØ ®¹o ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc tæ chøc l¹i viÖc xem xÐt kû luËt c¸n bé, c«ng chøc theo ®óng quy ®Þnh.

 

Ch­¬ng II

xö lý kû luËt

 

Môc 1

H×nh thøc vµ thêi hiÖu xö lý kû luËt

 

§iÒu 8. H×nh thøc kû luËt

 

C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc kû luËt sau :

 

1. KhiÓn tr¸ch;

2. C¶nh c¸o;

3. H¹ bËc l­¬ng;

4. H¹ ng¹ch;

5. C¸ch chøc;

6. Buéc th«i viÖc.

§iÒu 9. Thêi hiÖu xö lý kû luËt

1. Thêi hiÖu xö lý kû luËt lµ kho¶ng thêi gian quy ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc vµ ®­îc tÝnh tõ thêi ®iÓm c¬ quan, tæ chøc ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn xem xÐt, xö lý kû luËt x¸c ®Þnh c¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt cho ®Õn thêi ®iÓm Héi ®ång kû luËt häp.

2. Thêi hiÖu xö lý kû luËt quy ®Þnh lµ 3 th¸ng.

3. Tr­êng hîp vô viÖc cã nh÷ng t×nh tiÕt phøc t¹p cÇn cã thêi gian thanh tra, kiÓm tra ®Ó x¸c minh lµm râ thªm th× thêi hiÖu xö lý kû luËt cã thÓ kÐo dµi nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 6 th¸ng. Qu¸ thêi hiÖu xö lý kû luËt th× chÊm døt viÖc xem xÐt kû luËt c¸n bé, c«ng chøc.

4. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc liªn quan ®Õn vô viÖc ®ang bÞ c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö th× thêi hiÖu xem xÐt xö lý kû luËt tÝnh tõ ngµy ph¸n quyÕt cña Tßa ¸n vÒ hµnh vi vi ph¹m cña c¸n bé, c«ng chøc cã hiÖu lùc ph¸p luËt.

5. Tr­êng hîp ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt l¹i viÖc kû luËt c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy th× thêi hiÖu xem xÐt xö lý kû luËt ®­îc tÝnh tõ khi nhËn ®­îc kÕt luËn cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i.

 

6. Thêi gian t¹m thêi ch­a xem xÐt kû luËt ®èi víi c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy kh«ng tÝnh vµo thêi hiÖu xem xÐt xö lý kû luËt. Thêi hiÖu xem xÐt xö lý kû luËt ®èi víi c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy ®­îc tÝnh tõ ngµy c¸n bé, c«ng chøc ®i lµm trë l¹i b×nh th­êng.

 

7. Ng­êi ®­îc giao thÈm quyÒn xö lý kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ch­a xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt trong thêi hiÖu quy ®Þnh.

 

§iÒu 10. T¹m ®×nh chØ c«ng t¸c ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt

 

1. Trong thêi gian ®ang bÞ xem xÐt kû luËt, c¸n bé, c«ng chøc cã thÓ bÞ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c nÕu xÐt thÊy c¸n bé, c«ng chøc ®ã tiÕp tôc lµm viÖc cã thÓ g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c minh hoÆc tiÕp tôc cã hµnh vi vi ph¹m.

 

2. Thêi h¹n t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c kh«ng qu¸ 15 ngµy. Tr­êng hîp ®Æc biÖt do cã nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p cÇn ®­îc lµm râ th× cã thÓ kÐo dµi nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ 3 th¸ng.

 

3. HÕt thêi h¹n t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c, nÕu c¸n bé, c«ng chøc ch­a bÞ xö lý kû luËt th× c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý ph¶i bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc vÒ vÞ trÝ c«ng t¸c cò hoÆc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp.

 

4. Trong thêi gian bÞ t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c, c¸n bé, c«ng chøc ®­îc h­ëng 50% tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã). Sau khi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ xem xÐt, nÕu c¸n bé, c«ng chøc kh«ng bÞ xö lý kû luËt th× ®­îc truy lÜnh phÇn tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) cßn l¹i trong thêi gian t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c, thêi gian t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c ®­îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó n©ng bËc l­¬ng. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc bÞ xö lý kû luËt th× kh«ng ®­îc truy lÜnh phÇn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) cßn l¹i, thêi gian t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c tÝnh ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh kû luËt kh«ng ®­îc tÝnh lµ thêi gian ®Ó n©ng bËc l­¬ng.

 

Môc 2

Héi ®ång kû luËt

 

§iÒu 11. Héi ®ång kû luËt

 

1. Héi ®ång kû luËt do ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn thµnh lËp, thùc hiÖn nhiÖm vô t­ vÊn cho ng­êi cã thÈm quyÒn trong viÖc ¸p dông h×nh thøc kû luËt phï hîp víi vi ph¹m cña c¸n bé, c«ng chøc. Héi ®ång kû luËt lµm viÖc theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ tù gi¶i t¸n sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô.

 

2. Sè l­îng thµnh viªn tham gia Héi ®ång kû luËt lµ 5 ng­êi, bao gåm c¸c thµnh phÇn cô thÓ nh­ sau :

 

a) Chñ tÞch Héi ®ång lµ ng­êi ®øng ®Çu hoÆc cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ;

 

b) Mét ñy viªn Héi ®ång lµ ®¹i diÖn Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn cïng cÊp c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ;

 

c) Mét ñy viªn Héi ®ång lµ ®¹i diÖn c¸n bé, c«ng chøc cña bé phËn c«ng t¸c cã ng­êi vi ph¹m kû luËt (do tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc ë bé phËn ®ã cö ra);

 

d) Mét ñy viªn Héi ®ång lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chuyªn m«n nghiÖp vô cña ng­êi vi ph¹m kû luËt;

 

®) Mét ñy viªn Héi ®ång lµ ng­êi phô tr¸ch tæ chøc c¸n bé cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã ng­êi vi ph¹m.

 

3. Tr­êng hîp ng­êi ®øng ®Çu hoÆc cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vi ph¹m kû luËt th× ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång kû luËt ®Ó xem xÐt xö lý. Trong tr­êng hîp nµy, thµnh phÇn Héi ®ång kû luËt bao gåm :

 

a) Chñ tÞch Héi ®ång lµ ng­êi ®øng ®Çu hoÆc cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cÊp trªn trùc tiÕp;

 

b) Mét ñy viªn lµ ®¹i diÖn ®¶ng ñy cÊp trªn trùc tiÕp cña ®¶ng ñy c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ;

 

c) Mét ñy viªn lµ ®¹i diÖn Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt.

 

4. Khi thµnh lËp Héi ®ång kû luËt kh«ng ®­îc cö ng­êi cã quan hÖ gia ®×nh nh­ cha, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ, em ruét cña c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt tham gia thµnh viªn Héi ®ång kû luËt.

 

§iÒu 12. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña Héi ®ång kû luËt

 

1. Kh¸ch quan, c«ng khai, d©n chñ vµ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

2. Héi ®ång kû luËt chØ häp khi cã ®Çy ®ñ c¸c thµnh viªn Héi ®ång.

3. KiÕn nghÞ ¸p dông h×nh thøc kû luËt ®­îc thùc hiÖn th«ng qua biÓu quyÕt b»ng phiÕu kÝn vµ theo nguyªn t¾c ®a sè.

4. Héi ®ång kû luËt häp ph¶i cã biªn b¶n vµ ®­îc Héi ®ång th«ng qua tr­íc khi Chñ tÞch Héi ®ång ký.

§iÒu 13. C¸c thµnh phÇn ®­îc mêi tham dù häp Héi ®ång kû luËt

1. Héi ®ång kû luËt cã thÓ mêi ®¹i diÖn cña tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ x· héi cã c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m ®ang sinh ho¹t ®Õn dù häp.

2. C¸c thµnh phÇn quy ®Þnh ë kho¶n 1 §iÒu nµy khi dù häp Héi ®ång kû luËt ®­îc tham gia ph¸t biÓu ý kiÕn vµ ®Ò xuÊt møc thi hµnh kû luËt nh­ng kh«ng ®­îc quyÒn biÓu quyÕt h×nh thøc kû luËt.

 

§iÒu 14. Th­ ký Héi ®ång kû luËt

 

1. Th­ ký Héi ®ång kû luËt lµ c¸n bé, c«ng chøc thuéc bé phËn tæ chøc c¸n bé cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ, do Chñ tÞch Héi ®ång chØ ®Þnh.

2. Th­ ký Héi ®ång kû luËt cã nhiÖm vô chuÈn bÞ tµi liÖu, hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc xö lý kû luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ghi biªn b¶n cuéc häp cña Héi ®ång kû luËt.

 

Môc 3

quy tr×nh xem xÐt xö lý kû luËt

§iÒu 15. C«ng t¸c chuÈn bÞ häp Héi ®ång kû luËt

1. C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt ph¶i lµm b¶n kiÓm ®iÓm vµ tù nhËn h×nh thøc kû luËt.

2. Ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ sö dông c¸n bé, c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc cuéc häp ®Ó ng­êi vi ph¹m kû luËt kiÓm ®iÓm tr­íc tËp thÓ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. Biªn b¶n cuéc häp kiÓm ®iÓm cã kiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ.

3. Hå s¬ tr×nh Héi ®ång kû luËt gåm: b¶n kiÓm ®iÓm cña ng­êi vi ph¹m kû luËt; biªn b¶n häp kiÓm ®iÓm ng­êi vi ph¹m kû luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; trÝch ngang s¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi vi ph¹m kû luËt, c¸c tµi liÖu, hå s¬ cã liªn quan ®Õn viÖc xö lý kû luËt.

4. C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt ®­îc Héi ®ång kû luËt göi giÊy b¸o triÖu tËp tr­íc khi Héi ®ång kû luËt häp 07 ngµy.

Tr­êng hîp nÕu c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m v¾ng mÆt th× ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng. NÕu ®· göi giÊy triÖu tËp 02 lÇn mµ ®­¬ng sù vÉn v¾ng mÆt hoÆc tr­êng hîp ng­êi vi ph¹m kû luËt kh«ng chÞu viÕt b¶n kiÓm ®iÓm theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc th× Héi ®ång kû luËt vÉn häp xem xÐt vµ kiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt.

 

§iÒu 16. Tr×nh tù häp Héi ®ång kû luËt

 

1. Chñ tÞch Héi ®ång tuyªn bè lý do, giíi thiÖu c¸c thµnh viªn tham dù.

 

2. Th­ ký Héi ®ång tr×nh bµy trÝch ngang s¬ yÕu lý lÞch, hå s¬ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

 

3. Ng­êi vi ph¹m kû luËt ®äc b¶n kiÓm ®iÓm. Tr­êng hîp ng­êi vi ph¹m v¾ng mÆt th× Th­ ký Héi ®ång ®äc gióp b¶n kiÓm ®iÓm.

4. Th­ ký Héi ®ång ®äc biªn b¶n cuéc häp kiÓm ®iÓm ng­êi vi ph¹m cña tËp thÓ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ.

5. C¸c thµnh viªn Héi ®ång vµ c¸c ®¹i biÓu dù häp ph¸t biÓu ý kiÕn.

6. C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ h×nh thøc kû luËt tr­íc khi Héi ®ång kû luËt bá phiÕu kÝn.

7. Héi ®ång kû luËt bá phiÕu kÝn kiÕn nghÞ ¸p dông h×nh thøc kû luËt.

8. KiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt cña Héi ®ång ®­îc th«ng b¸o t¹i cuéc häp.

 

§iÒu 17. Thêi h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ra quyÕt ®Þnh kû luËt

1. Trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi kÕt thóc cuéc häp, Héi ®ång kû luËt ph¶i cã v¨n b¶n (kÌm theo biªn b¶n, c¸c hå s¬, tµi liÖu cã liªn quan) göi ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc.

2. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc v¨n b¶n cña Héi ®ång kû luËt (cïng hå s¬, tµi liÖu), ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ph¶i ra quyÕt ®Þnh kû luËt b»ng v¨n b¶n.

 

3. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt thuéc thÈm quyÒn cña cÊp cao h¬n quyÕt ®Þnh th× thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh kû luËt lµ 30 ngµy.

 

4. Tr­êng hîp kiÕn nghÞ cña Héi ®ång kû luËt (hoÆc ý kiÕn cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®Ò nghÞ) kh¸c víi ý kiÕn cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn mµ sau khi trao ®æi, th¶o luËn kh«ng thèng nhÊt th× ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.

 

§iÒu 18. Qu¶n lý hå s¬ kû luËt

1. C¸c hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc xö lý kû luËt vµ quyÕt ®Þnh thi hµnh kû luËt ph¶i ®­îc l­u gi÷ trong hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc.

 

2. H×nh thøc kû luËt ph¶i ghi vµo lý lÞch cña c¸n bé, c«ng chøc.

 

§iÒu 19. Tr­êng hîp ®Æc biÖt

1. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt lµ ng­êi ®øng ®Çu hoÆc cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ th× viÖc tæ chøc vµ chñ tr× häp kiÓm ®iÓm do l·nh ®¹o cÊp trªn trùc tiÕp thùc hiÖn. Thµnh phÇn mêi tham dù häp lµ c¸n bé, c«ng chøc gi÷ c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o trong c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. ViÖc x¸c ®Þnh thµnh phÇn mêi dù häp do l·nh ®¹o cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh.

2. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt trong thêi gian biÖt ph¸i th× viÖc xem xÐt, xö lý kû luËt do Héi ®ång kû luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®­îc biÖt ph¸i tiÕn hµnh. Sau ®ã göi toµn bé hå s¬ vµ quyÕt ®Þnh kû luËt vÒ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®Ó l­u vµo hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc.

3. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn c¸n bé, c«ng chøc ®ang nghØ c«ng t¸c chê thñ tôc h­u trÝ cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt trong thêi gian thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô tr­íc khi nghØ c«ng t¸c th× c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vÉn tiÕn hµnh xem xÐt xö lý kû luËt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.

4. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc sau khi thuyªn chuyÓn c«ng t¸c vÒ c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c míi ph¸t hiÖn vi ph¹m kû luËt th× c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cò vÉn tiÕn hµnh xem xÐt kû luËt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Sau ®ã göi toµn bé hå s¬ vµ quyÕt ®Þnh kû luËt vÒ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®ang qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®Ó l­u vµo hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc vµ theo dâi qu¶n lý.

Môc 4

¸p dông h×nh thøc kû luËt

§iÒu 20. H×nh thøc khiÓn tr¸ch

¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt lÇn ®Çu nh­ng ë møc ®é nhÑ.

§iÒu 21. H×nh thøc c¶nh c¸o

¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®· bÞ khiÓn tr¸ch mµ t¸i ph¹m hoÆc vi ph¹m ë møc ®é nhÑ nh­ng khuyÕt ®iÓm cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn hoÆc tuy míi vi ph¹m lÇn ®Çu nh­ng cã tÝnh chÊt t­¬ng ®èi nghiªm träng; vi ph¹m lÇn ®Çu nh­ng liªn quan ®Õn t­ c¸ch, phÈm chÊt cña c¸n bé, c«ng chøc, lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; vi ph¹m nghÜa vô c¸n bé, c«ng chøc liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm rÌn luyÖn, häc tËp, kû c­¬ng, t¸c phong cña c¸n bé, c«ng chøc; lµm gi¶ hå s¬, lý lÞch vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p nh­ng ch­a g©y hËu qu¶; vi ph¹m ë møc ®é nhÑ quy ®Þnh nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®­îc lµm cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.

 

§iÒu 22. H×nh thøc h¹ bËc l­¬ng

¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m nghÜa vô c¸n bé, c«ng chøc ®ang trong thêi gian bÞ kû luËt c¶nh c¸o mµ t¸i ph¹m; liªn quan ®Õn ®¹o ®øc c«ng vô vµ vi ph¹m kû luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ quy ®Þnh; lµm gi¶ hå s¬, lý lÞch vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p ®Ó ®­îc n©ng bËc l­¬ng hoÆc n©ng ng¹ch; vi ph¹m kû luËt vµ ph¸p luËt nghiªm träng trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô; vi ph¹m t­¬ng ®èi nghiªm träng nh÷ng ®iÒu c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®­îc lµm quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.

 

§iÒu 23. H×nh thøc h¹ ng¹ch

¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt vµ ph¸p luËt trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô mµ xÐt thÊy kh«ng ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tiªu chuÈn nghiÖp vô chuyªn m«n cña ng¹ch ®ang ®¶m nhiÖm; vi ph¹m nghiªm träng nh÷ng ®iÒu c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®­îc lµm quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.

 

§iÒu 24. H×nh thøc c¸ch chøc

 

¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt vµ ph¸p luËt nghiªm träng kh«ng thÓ ®Ó tiÕp tôc ®¶m nhiÖm chøc vô ®­îc giao.

 

§iÒu 25. H×nh thøc buéc th«i viÖc

 

1. ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ph¹m téi bÞ Tßa ¸n ph¹t tï giam.

 

2. Héi ®ång kû luËt cã thÓ kiÕn nghÞ ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh h×nh thøc kû luËt buéc th«i viÖc ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau:

 

a) C¸n bé, c«ng chøc ®ang trong thêi gian thi hµnh mét trong c¸c h×nh thøc kû luËt h¹ ng¹ch, c¸ch chøc mµ t¸i ph¹m hoÆc tiÕp tôc vi ph¹m kû luËt;

 

b) C¸n bé, c«ng chøc tuy cã hµnh vi vi ph¹m lÇn ®Çu nh­ng tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m rÊt nghiªm träng, kh«ng cßn xøng ®¸ng ®øng trong ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc;

 

c) C¸n bé, c«ng chøc sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p ®Ó ®­îc tuyÓn dông vµo c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cña nhµ n­íc;

 

d) C¸n bé, c«ng chøc nghiÖn ma tóy;

 

®) C¸n bé, c«ng chøc tù ý bá viÖc vµ ®· ®­îc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ göi giÊy gäi 3 lÇn mµ kh«ng ®Õn.

 

Môc 5

chÊm døt hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh kû luËt vµ

c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt

 

§iÒu 26. ChÊm døt hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh kû luËt

 

1. Sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh kû luËt, nÕu c¸n bé, c«ng chøc kh«ng t¸i ph¹m hoÆc kh«ng cã nh÷ng vi ph¹m ®Õn møc ph¶i xö lý kû luËt th× ®­¬ng nhiªn ®­îc chÊm døt hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh kû luËt.

 

2. CÊp cã thÈm quyÒn khi ban hµnh quyÕt ®Þnh kû luËt ph¶i cã ®iÒu kho¶n ghi râ thêi gian c¸n bé, c«ng chøc bÞ thi hµnh kû luËt, tÝnh tõ khi ban hµnh quyÕt ®Þnh kû luËt ®Õn thêi ®iÓm ®ñ 12 th¸ng theo quy ®Þnh.

 

§iÒu 27. C¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt (trõ tr­êng hîp bÞ buéc th«i viÖc)

1. C¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt b»ng h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc th× bÞ kÐo dµi thêi gian n©ng bËc l­¬ng thªm mét n¨m.

2. C¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt b»ng mét trong c¸c h×nh thøc tõ khiÓn tr¸ch ®Õn c¸ch chøc th× kh«ng ®­îc n©ng ng¹ch hoÆc bæ nhiÖm vµo c¸c chøc vô cao h¬n trong thêi h¹n Ýt nhÊt mét n¨m, kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh kû luËt.

3. C¸n bé, c«ng chøc bÞ xö lý kû luËt b»ng mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cã thÓ ®­îc bè trÝ vÞ trÝ c«ng t¸c cò hoÆc chuyÓn lµm c«ng t¸c kh¸c.

4. C¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o bÞ kû luËt b»ng h×nh thøc c¸ch chøc ®­îc bè trÝ lµm c«ng t¸c kh¸c.

5. C¸n bé, c«ng chøc ®ang trong thêi gian bÞ xem xÐt kû luËt th× kh«ng thùc hiÖn viÖc ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i, bæ nhiÖm, gi¶i quyÕt nghØ h­u hoÆc gi¶i quyÕt chÕ ®é th«i viÖc.

6. Sau khi chÊm døt hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh kû luËt, viÖc xÕp l­¬ng, bæ nhiÖm ng¹ch, bæ nhiÖm chøc vô l·nh ®¹o cho c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt ë h×nh thøc h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch, c¸ch chøc do c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ xem xÐt, quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 28. Quy ®Þnh liªn quan ®Õn c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt buéc th«i viÖc

 

1. C¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt buéc th«i viÖc kh«ng ®­îc h­ëng chÕ ®é th«i viÖc theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc nh­ng ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm x· héi x¸c nhËn thêi gian lµm viÖc ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

2. Hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt buéc th«i viÖc do c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc l­u gi÷. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc sau khi bÞ kû luËt buéc th«i viÖc cÇn hå s¬, lý lÞch cña m×nh th× ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc cÊp b¶n sao hå s¬, lý lÞch (cã x¸c nhËn).

 

3. C¸n bé, c«ng chøc nÕu bÞ kû luËt ë h×nh thøc buéc th«i viÖc th× sau 12 th¸ng (tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh kû luËt) cã thÓ ®­îc ®¨ng ký dù tuyÓn l¹i vµo lµm c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cña nhµ n­íc, nh­ng kh«ng ®­îc ®¨ng ký dù tuyÓn vµo c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô, c«ng vô ®· ®¶m nhiÖm tr­íc ®©y.

 

§iÒu 29. Quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt oan, sai

 

Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù mµ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn kÕt luËn lµ oan sai th× ngoµi viÖc ®­îc phôc håi vÒ danh dù vµ båi th­êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cßn ®­îc bè trÝ c«ng t¸c phï hîp, ®­îc h­ëng møc l­¬ng t­¬ng øng víi møc l­¬ng tr­íc khi bÞ xö lý kû luËt; thêi gian thi hµnh quyÕt ®Þnh kû luËt mµ sau ®ã ®­îc kÕt luËn lµ oan, sai th× ®­îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó n©ng bËc l­¬ng.

 

Ch­¬ng III

ThÈm quyÒn xö  lý kû luËt

 

Môc 1

§èi víi c¸n bé, c«ng chøc

trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc

 

 

§iÒu 30. Tr­êng hîp ng­êi vi ph¹m lµ c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o

 

1. Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o gi÷ c¸c chøc vô do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm.

 

2. Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o gi÷ c¸c chøc vô do Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ bæ nhiÖm.

3. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o gi÷ c¸c chøc vô do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng bæ nhiÖm.

4. Ngoµi c¸c tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy, c¨n cø vµo ph©n cÊp qu¶n lý, c¸n bé, c«ng chøc gi÷ c¸c chøc vô thuéc cÊp nµo bæ nhiÖm nÕu vi ph¹m ph¸p luËt th× ng­êi ®øng ®Çu cÊp ®ã xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt.

5. NÕu c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô l·nh ®¹o bÞ xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch, buéc th«i viÖc mµ viÖc n©ng ng¹ch, n©ng bËc l­¬ng, tuyÓn dông do cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh th× ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc xem xÐt vµ ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n lªn cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt.

§iÒu 31. Tr­êng hîp ng­êi vi ph¹m lµ c¸n bé, c«ng chøc kh«ng gi÷ chøc vô l·nh ®¹o

1. §èi víi Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ Bé) :

a) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¬ quan Bé bÞ xö lý kû luËt th× Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt.

b) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ trùc thuéc Bé vi ph¹m kû luËt th× ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ trùc thuéc Bé ra quyÕt ®Þnh xö lý kû luËt theo thÈm quyÒn ®­îc ph©n cÊp. Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh trë lªn bÞ xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch vµ buéc th«i viÖc th× sau khi Héi ®ång kû luËt cã kiÕn nghÞ vÒ h×nh thøc kû luËt, c¨n cø vµo thÈm quyÒn ®­îc ph©n cÊp, ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n lªn cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt (qua c¬ quan tæ chøc c¸n bé).

2. §èi víi ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi chung lµ tØnh) :

a) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¬ quan Së, Ban, ngµnh cña ñy ban nh©n d©n tØnh vµ c¬ quan ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh bÞ xö lý kû luËt th× ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan nµy ra quyÕt ®Þnh xö lý kû luËt theo thÈm quyÒn ®­îc ph©n cÊp.

b) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¸c tæ chøc trùc thuéc Së, Ban, ngµnh cña ñy ban nh©n d©n tØnh vµ c¸c tæ chøc trùc thuéc ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh bÞ xö lý kû luËt th× ng­êi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc nµy ra quyÕt ®Þnh xö lý kû luËt theo thÈm quyÒn ®­îc ph©n cÊp.

c) Tr­êng hîp c¸n bé, c«ng chøc ë ng¹ch chuyªn viªn vµ chuyªn viªn chÝnh trë lªn bÞ xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch vµ buéc th«i viÖc th× sau khi Héi ®ång kû luËt cã kiÕn nghÞ vÒ h×nh thøc kû luËt, c¨n cø vµo thÈm quyÒn ®­îc ph©n cÊp, ng­êi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ra quyÕt ®Þnh kû luËt hoÆc ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n lªn cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt (qua c¬ quan tæ chøc c¸n bé).

 

Môc 2

§èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n­íc

 

§iÒu 32. Tr­êng hîp ng­êi vi ph¹m lµ c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o

1. Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o gi÷ c¸c chøc vô do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm.

2. C¸n bé, c«ng chøc lµ ng­êi ®øng ®Çu hoÆc cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp do cÊp nµo bæ nhiÖm, tuyÓn dông nÕu vi ph¹m kû luËt th× cÊp ®ã xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt.

3. NÕu c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô l·nh ®¹o bÞ xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc kû luËt h¹ bËc l­¬ng, h¹ ng¹ch, buéc th«i viÖc mµ viÖc n©ng ng¹ch, n©ng bËc l­¬ng, tuyÓn dông do cÊp trªn trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh th× ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ xem xÐt vµ ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n lªn cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt.

§iÒu 33. Tr­êng hîp ng­êi vi ph¹m lµ c¸n bé, c«ng chøc kh«ng gi÷ chøc vô l·nh ®¹o

C¨n cø vµo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n­íc, cÊp nµo ®­îc quyÒn (hoÆc ®­îc giao quyÒn) tuyÓn dông, ký hîp ®ång lµm viÖc, n©ng bËc l­¬ng, bæ nhiÖm ng¹ch th× cÊp ®ã xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt hoÆc ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt.

Ch­¬ng IV

§iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 34. HiÖu lùc thi hµnh

 

1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

 

2. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ Ch­¬ng I, Ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh sè 97/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi c«ng chøc.

§iÒu 35. Tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn thùc hiÖn

1. Bé tr­ëng Bé Néi vô chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

2. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh vÒ kû luËt t¹i NghÞ ®Þnh nµy (trõ quy ®Þnh vÒ h×nh thøc kû luËt) vµ c¸c quy ®Þnh vÒ kû luËt ®èi víi c«ng chøc cÊp x· t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ c¸n bé, c«ng chøc x·, ph­êng, thÞ trÊn, Bé tr­ëng Bé Néi vô cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é kû luËt ®èi víi c«ng chøc cÊp x·.

3. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy h­íng dÉn ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc ë c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi; c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi.

§iÒu 36. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng  c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy ./.

 

                                                                    tm. ChÝnh phñ

                                                                     Thñ t­Ưíng

- N¬i nhËn :

- Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng,

- Thñ t­íng, c¸c Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ,

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP,

- H§ND, UBND c¸c tØnh,

  thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng,

- V¨n phßng Trung ­¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng,                

- V¨n phßng Quèc héi,

- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c  ñy ban cña Quèc héi,

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc,

- Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao,                                                     

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,                                    

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ,

- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,                                                   Phan V¨n Kh¶i - §· ký    

- C«ng b¸o,

- VPCP : BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,

   Ban §iÒu hµnh 112,

   Ng­êi ph¸t ng«n cña Thñ t­íng ChÝnh phñ,

   c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ trùc thuéc,

- L­u : TCCB (5b), V¨n th­.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Thông tư 14/LĐDTBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với doanh nghiệp nhà nước - (27/11/2007)
 • Thông tư 12/1999/TT-BLĐTB&XH ngày12 tháng 4 năm 1999 hướng dẫn sửa đổi bổ sung mẫu bản khai đối với một số đối tượng có công với cách mạng và lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến - (26/11/2007)
 • Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP - (26/11/2007)
 • Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động - (25/11/2007)
 • Nghị định 114/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương - (25/11/2007)
 • Nghị định 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động - (25/11/2007)
 • Quy định về thời gian làm việc đối với phụ nữ cho con bú - (21/11/2007)
 • Tiền lương làm thêm giờ - (20/11/2007)
 • Trả lương theo giờ - (20/11/2007)
 • Sau 2 năm, có đòi được tiền trợ cấp thôi việc? - (11/11/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org