Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Thông tư 07/2005/TT-BNV ra ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Tin đưa ngày: 13/12/2007
Xem toàn văn thông tư 07/2005/TT-BNV ra ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ở phần File đính kèm
CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động? - (09/12/2007)
 • Lương tối thiểu trong doanh nghiệp có vốn ĐTNN - (29/11/2007)
 • Thông tư 03/2006/TT-BNV ngày 8/2/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ v/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức - (28/11/2007)
 • Nghị định số 35/2005/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức - (27/11/2007)
 • Thông tư 14/LĐDTBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với doanh nghiệp nhà nước - (27/11/2007)
 • Thông tư 12/1999/TT-BLĐTB&XH ngày12 tháng 4 năm 1999 hướng dẫn sửa đổi bổ sung mẫu bản khai đối với một số đối tượng có công với cách mạng và lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến - (26/11/2007)
 • Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP - (26/11/2007)
 • Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động - (25/11/2007)
 • Nghị định 114/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương - (25/11/2007)
 • Nghị định 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động - (25/11/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org