Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Quy định mới trong việc trả lương làm thêm giờ
Tin đưa ngày: 22/07/2007

Việc trả lương làm thêm giờ cho người lao động có gì mới?

Trả lời:
Theo quy định của Điều 61 thì tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động có hai điểm mới quan trọng sau:

a- Cơ sở tính tiền lương làm thêm giờ là số giờ làm thêm ngoài số giờ tiêu chuẩn đã được xác định trong thỏa ước, nội quy lao động hoặc theo Điều 68 của Bộ luật Lao động và đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

b- Tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường ít nhất bằng 150%; làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%; riêng tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì Luật xác định rõ là ít nhất bằng 300%.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Trong trường hợp người lao động được nghỉ bù cho những giờ làm thêm hoặc ngày làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường. Ví dụ, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, sau đó được nghỉ bù vào ngày khác thì chỉ được trả 50%; nếu là làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, mà sau đó nghỉ bù vào một ngày làm việc khác thì chỉ được trả 100%.

Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Quy đinh về xây dựng thang lương - (22/07/2007)
 • Những điều kiện đảm bảo khi tạm thời chuyển lao động sang công việc khác - (22/07/2007)
 • Các vấn đề liên quan đến giải quyết việc làm - (22/07/2007)
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động - (22/07/2007)
 • Quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động - (22/07/2007)
 • Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng của Bộ Luật Lao động - (22/07/2007)
 • Hướng dẫn Đình công hợp pháp - (18/07/2007)
 • Câu hỏi về Quy định riêng cho lao động nữ - (12/01/2007)
 • Câu hỏi về Quy định về lao động vị thành niên - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Quản lý nhà nước về Lao động - Thanh tra - (09/01/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org