Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
CÁC LUẬT VỀ THUẾ
 Các khoản thuế phải đóng đối với hộ kinh doanh cá thể
Tin đưa ngày: 30/09/2007

Nếu thành lập hộ kinh doanh cá thể (cửa hàng văn phòng phẩm) thì các khoản thuế phải chịu bao gồm những gì?


Đối với loại hình kinh doanh và loại hàng hóa dịch vụ kinh doanh như trên, thì theo qui định pháp luật thuế hiện hành, hộ kinh doanh phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính (thuế) đối với nhà nước trong quá trình kinh doanh, bao gồm các khoản thuế sau đây:
01- Thuế khoán thuế TNDN được tính trên cơ sở như sau :
= Doanh thu x Tỷ lệ khoán 30% thuế TNDN x thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
02- Thuế môn bài đối với lọai hình kinh doanh hộ kinh doanh cá thể được áp dụng theo hai mức tối thiểu là 550.000 đồng và tối đa là 1.000.000 đồng căn cứ vào số vốn đăng ký kinh doanh ban đầu.
03- Thuế khoán thuế GTGT được tính như sau:
= Doanh thu x Tỷ lệ khoán GTGT 55% x thuế suất thuế GTGT của từng loại hàng hóa. 
Hộ kinh doanh có nghĩa vụ kê khai và thực hiện đấy đủ các nghĩa vụ nộp các khoản thuế trên đây đối với cơ quan thuế tại thời điểm kinh doanh.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
  • Người có công với cách mạng được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước có được miễn, giảm thuế đất ở không? - (29/09/2007)
  • Thuế giá trị gia tăng dịch vụ tư vấn - (29/09/2007)
  • Giá đất tính thuế CQSDĐ tính theo gía đất nào - (29/09/2007)
  • Tìm hiểu về quy định thuế thu nhập cá nhân - (03/08/2007)
  • Thuế thu nhập cá nhân vãng lai: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn - (03/08/2007)
  • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
    Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org